ADORACJA UWIELBIENIA – 6 KWIETNIA 2018 R. PSALM 114

Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. (Mt 26, 30)

Tak kończy się opis ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami. Hymn, o którym mowa, to Hallel, zwany „Egipskim Hallelem”, który był śpiewany na zakończenie wieczerzy paschalnej. Na Hallel, dosłownie „Wychwalajcie Jahwe”, składają się Psalmy od 114 do 118. „Egipski Hallel” wychwala Jahwe za wielkie dzieło wyprowadzenia Izraelitów z niewoli i przeprowadzenia ich przez Morze. Ucieczka przed Egipcjanami i przejście (hebr. Pesach, gr. Pascha) przez Morze jest dziełem Boga, jest przejściem od śmierci do życia. Dla Żydów prawda ta stanowi „Credo” Izraela: Bóg wybiera i ocala.

Psalm 114 pokazuje drogę Izraelitów: z Egiptu przez Morze, pustynię, Jordan do świątyni. Ta geograficzna droga jest odzwierciedleniem duchowej drogi Izraela, który z niewolnika staje się wolnym i uczestniczącym w kulcie świątynnym na cześć jedynego Boga – Jahwe.

PSALM 114

1 Alleluja.

Gdy Izrael wychodził z Egiptu,

dom Jakuba – od ludu obcego,

2 przybytkiem jego stał się Juda,

Izrael jego królestwem.

3 Ujrzało morze i uciekło,

Jordan bieg swój odwrócił.

4 Góry skakały jak barany,

pagórki – niby jagnięta.

5 Cóż ci jest, morze, że uciekasz?

Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?

6 Góry, czemu skaczecie jak barany,

pagórki – niby jagnięta?

7 Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi,

przed obliczem Boga Jakubowego,

8 który zmienia opokę w oazę,

a skałę w krynicę wody.

Jezus przed swoją śmiercią spożywa z uczniami Wieczerzę Paschalną. Wspólnie z nimi „antycypuje” swoją mękę krzyżową, podczas której zostanie wydane Jego ciało i krew na odpuszczenie grzechów. Jezus, jako pierwszy, dopełni Paschę i przejdzie przez śmierć do życia, nie tylko doczesnego jak Izraelici, ale wiecznego, do zmartwychwstania.

Triduum Paschalne, które przeżywaliśmy jest Paschą (przejściem) na cześć Pana. Wspólnie z Jezusem przechodziliśmy duchową drogę umierania i powstawania do życia. Adorując Jezusa będziemy wspólnie wyznawać „Credo” chrześcijan: Jezus zmartwychwstał. Alleluja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Piątek, godz. 20.00