ADORACJA UWIELBIENIA – 9 LUTEGO 2018 R. PSALM 47 (46)

Wydarzenia historyczne Narodu Wybranego wyrażają zawsze „coś więcej”. To „coś więcej” mogą odczytać i zobaczyć tylko ci, którzy potrafią odczytać pojedyncze wydarzenia jako części większej całości, jako historię większej Historii, która jest Historią zbawienia. Historia zbawienia kończy się wraz z intronizacją Boga, który wstępuje na tron i odbiera chwałę od wszystkich narodów. Moment intronizacji będzie czasem wielkiej radości wyrażanej śpiewem, radosnymi okrzykami i grą na instrumentach.

Psalm 47 przedstawia obrzęd procesyjny, połączony z chóralnym śpiewem i akompaniamentem orkiestry świątynnej. Mógł on towarzyszyć uroczystej procesji wprowadzania Arki Przymierza do świątyni jerozolimskiej.

 

Psalm 47(46) – Bóg na tronie królewskim

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
3 bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
4 On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
5 Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.
6 Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.
7 Śpiewajcie <naszemu> Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
9 Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
10 Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.

Podczas wieczornej adoracji, modląc się Psalmem  47, będziemy chcieli wyrazić naszą radość z obecności Boga w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy, że nasza radość będzie prowadziła do uroczystego zaproszenia i wprowadzenia Jezusa do świątyni naszego serca. To wprowadzenie będzie miało charakter intronizacji, uczynienia Jezusa królem naszego życia. Wierzymy, że wówczas, tak jak Naród Wybrany, będziemy zdolni zobaczyć wydarzenia naszego życia jako „coś więcej”, jako historię większej Historii, która jest historią wywyższenia Syna Bożego i naszego zbawienia.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Piątek, godz. 20.00