“SŁOWO” LEKTORA SŁOWA BOŻEGO

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

EWANGELIA (Mt 22, 34-40)

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: “«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.

ROZWAŻANIE

W dzisiejszej ewangelii faryzeusze chcąc wystawić Jezusa na próbę pytają Go, które przykazanie prawa według niego jest najważniejsze.  Odpowiada im że najważniejsze przykazanie mówi o miłowaniu bliźniego tak jak siebie samego oraz Pana Boga z całych swoich sił i całym sercem. Na lekcjach religii wiele razy nam mówiono, że największe przykazanie to przykazanie miłości Boga i bliźniego: “Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił; a bliźniego swego jak siebie samego”. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wyjaśnia, że ci, którzy to podwójne przykazanie uważają za najważniejsze, “niedaleko są od królestwa Bożego”. Jeżeli nie zadowala nas bycie niedaleko królestwa Bożego, jeżeli chcemy do niego wejść, musimy uznać za najważniejsze przykazanie, które zostawił nam Jezus: “Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”. Chrześcijanin to człowiek, który nie kocha Boga i bliźniego całym swoim sercem, umysłem i mocą. To jest ktoś tak złączony z Jezusem, że kocha Jego sercem, umysłem i mocą. Kiedy to zaczyna się dziać w naszym życiu, wówczas nie jesteśmy niedaleko królestwa Bożego, ale faktycznie do niego wchodzimy.

 

RR