PIJARZY RZESZÓW

     WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NAJŚ. SERCA PANA JEZUSA

1. Nazwa:Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów.
2. Herb Wspólnoty:Wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Jego sercem, z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa a lewą trzymającą berło.
3. Rok powstania:12.06.1995 r.
4. Adres centrali Wspólnoty:Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Pilotów 28/23, 31-462 Kraków.
5. Cel Wspólnoty:a. adoracja Najświętszego Sakramentu;b. wynagradzanie NSPJ za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne;c. szerzenie Królowania Bożego w ludzkich sercach, rodzinach, parafiach, miastach i Ojczyźnie.
6. Zasady wspólnoty:a. Działać w ramach parafii, za zgodą i pod opieką Księdza Proboszcza. Nie ma możliwości istnienia poza wspólnotą parafialną;b. Utrzymywać jedność ze Wspólnotą Krakowską (wspólnotą matką);c. Włączać się w inicjatywy uzgodnione z Krakowską Wspólnotą.
7. Zadania wspólnoty:a. Cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Termin stały, uzgodniony z Księdzem Proboszczem;b. Raz w miesiącu Msza św. w intencji wynagradzającej oraz intronizacji NSPJ w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym;c. Raz w roku ponowienie Intronizacji NSPJ w parafii w rocznicę tego aktu;d. Włączanie się w pracę parafialną.
8. Członkowie Wspólnoty:
a. ochrzczeni, niezależnie od przynależności do innych wspólnot parafialnych;
b. dokonują poświęcenia się NSPJ i Jezusa uznają Królem swojego życia;
c. Starają się żyć w stanie łaski uświęcającej;
d. Codziennie modlą się;
e. Uczestniczą w tygodniowej adoracji NS;
f. Raz w tygodniu w dniu powszednim uczestniczą we Mszy św.
g. Uczestniczą w rekolekcjach i czuwaniach organizowanych przez Wspólnotę;
h. Biorą udział w rekolekcjach i sympozjach organizowanych przez Wspólnotę;
i. Są apostołami dzieła intronizacji NSPJ;
j. Nie prowadzą działalności politycznej.

 

W naszej Parafii Wspólnota ma spotkania modlitewne w każdy czwartek:
godz. 18.oo Msza św., po niej Adoracja P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.

MODLITWY WSPÓLNOTY DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA, KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANUJĄCYCH

1. Modlitwa Wspólnoty

Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, w łączności duchowej z czcicielami Serca Twego w Polsce, z głęboką wiarą, że Ty jesteś Królem i w Tobie mamy życie wieczne. Składamy Ci, Boże w Trójcy Jedyny, hołd i uwielbienie wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach! Przychodzimy do Ciebie świadomi jak bardzo Naród nasz obraża Twój, Jezu, Majestat i rani Twoje kochające Serce. Pragniemy Cię zatem przeprosić i błagamy: Przepuść Panie przepuść ludowi Twemu i nie zostawiaj nas samych i zagubionych wśród morza zła. Przychodzimy poddając się Twemu panowaniu, Twemu przykazaniu miłości, pragnąc, aby poddany Tobie stał się cały Naród Polski. Pragniemy, by Twoje Serce zatriumfowało i aby Twoje Królestwo rozszerzyło się po całej ziemi! Przeto wołamy: Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, daj, aby dzieło Intronizacji Najświętszego Serca wzrastało mocą Twoją, a przy naszym zaangażowaniu serc i woli w działaniu przeciw mocom zła. Przyjmij, Boże, nasze zawierzenie i oddanie, nasze skromne siły i naszą wielką wolę, by Ci służyć. Spraw, aby w Polsce i na całym świecie nastało królowanie Serca Jezusowego przez Niepokalane Serce Maryi. Spraw, aby Aktu tego dokonał Kościół wraz z władzami politycznymi. Wierzymy, że oczekujesz, Panie, tego, i że Akt ten przyniesie początek ładu społecznego, pokoju i pojednania, uzdatniając do wzajemnej miłości. Usłysz, Panie, głos ludu Tobie się poświęcającego, głos, który kierujemy do Ciebie adorując Twe Przenajświętsze Serce, Ciało i Krew, za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski i Wszyst-kich Świętych. Usłysz, Panie i przyjmij modlitwy nasze. Amen.

2. Modlitwy często odmawiane

Modlitwa do Chrystusa Króla

Odpowiadając na Twą miłość, wyznaję: Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem!

Do Ducha Świętego

Duchu Święty Boże! Daj nam poznać i uczynić wszystko, co dla dzieła Intronizacji Najświęt-szego Serca Jezusowego potrzeba. Wskaż nam zadania, oświecaj i umacniaj. Zawierzamy Ci tę sprawę. Bądź naszym Przewodnikiem w tym dziele. Amen.

Do Matki Bożej Niepokalanej

Matko Boża Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości i pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną, dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą i przez Ciebie i dla Ciebie; wiem, że własnymi siłami ni-czego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna stała się rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Litania do Imienia Chrystusa Króla

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Królu Chryste, usłysz nas. Królu Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu Chryste Królu, święty nad świętymi,

Jezu Chryste Królu, Boże i zbawicielu nasz,

Jezu Chryste Królu, Zbawco świata całego,

Jezu Chryste Królu, Władco wszelkiego stworzenia,

Jezu Chryste, Królu królów i Pana panów,

Jezu Chryste, Królu najmiłosierniejszy,

Jezu Chryste, Królu dusz, myśli i serc naszych,

Jezu Chryste Królu, jedyna ucieczko ubogich,

Jezu Chryste Królu, jedyny ustawodawco nasz,

Jezu Chryste, Królu najsprawiedliwszy,

Jezu Chryste, Królu zawsze wynagradzający,

Jezu Chryste, Królu niezmiernego majestatu,

Jezu Chryste, Królu najpokorniejszy,

Jezu Chryste Królu, światło królestwa wieczne go i powszechnego,

Jezu Chryste Królu, drogo nasza,

Jezu Chryste, Królu pokoju,

Jezu Chryste, Królu wszechludzkiego pojednania,

Jezu Chryste, Królu najpotężniejszy,

Jezu Chryste Królu, szczęście dusz czystych,

Jezu Chryste Królu, pokarmie nieśmiertelności,

Jezu Chryste Królu, dawco szczęścia wiekuistego,

Jezu Chryste Królu, krynico wszelkich łask,

Jezu Chryste Królu, krynico mądrości,

Jezu Chryste Królu, krynico cnót wszelkich,

Jezu Chryste Królu, przyjacielu serc czystych,

Jezu Chryste Królu, Ojcze rodzin,

Jezu Chryste Królu, Synu najlepszy,

Jezu Chryste Królu, codzienny chlebie wiernych,

Jezu Chryste Królu, pocieszycielu strapionych,

Od powierza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas, Panie.

Od walk wewnętrznych, Od sideł nienawiści,

Od nieprzyjaciół Twoich,

Od utraty miłości Twojej,

Od męki piekielnej,

Pokój Twój w królestwie Twoim – daj nam, o Królu Chryste!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się na nami!

Módlmy się: Królu Chryste świata całego, w pokorze ducha naszego padamy na twarz przed Tobą, prosząc i błagając miłosierdzia Twego za grzechy nasze. Wejrzyj na nas łaskawie, wejdź w serca nasze, dopomóż do skruchy i daj, byśmy żyli życiem według wskazań Twoich nigdy Cię nie obrażając. Przez Ducha Świętego, o Jezu Chryste, Królu nasz i Panie, błagamy Cię, ześlij nam świadomość dobrego i złego, zapal serca nasze gorącą miłością Twoją, byśmy umieli żyć między bliźnimi według prawd i przykazań Twoich, jednocząc wszystkich u tronu Twego. Chroń nas od przeciwności życia, rozpaczy i zwątpienia, byśmy zawsze spełniając wolę Twą świętą i szczycąc się, że walczymy pod sztandarami Chrystusa Króla, mogli z Nim razem w stolicy niebieskiej królować na wieki, o co błagamy przez mękę Twą i święte rany Twe, o Królu Chryste, Panie nasz! Amen.

/Litania do Imienia Chrystusa Króla została ułożona z okazji Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, który odbył się w 1937 r. w Poznaniu./

Akt Osobistego Poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusowemu według świętej Małgorzaty Marii Alacoque:

Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by się mogło Mu nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce Jezusa pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, gdyż obawiam się wszystkiego ze strony mej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko, co może się Tobie nie podobać lub sprzeciwiać. Niech Twoja Boska miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie ani nie odłączył się od Ciebie. Błagam Cię przez niezmierzoną Twą dobroć, niech moje imię będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

Osobisty akt Intronizacji służebnicy Bożej Rozalii Celak:

Ja, Rozalia, oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mojego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Obieram, więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne miłości, moim przebłaganiem wobec Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Zniszcz we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa Miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mogła zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem i najwyższą chwałą było żyć i umierać jako wierna Twoja niewolnica. Amen.

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celak oraz łaski za jej wstawiennictwem:

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników; prosimy Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę. Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni Światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Amen.

Boskie Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski……, o którą pokornie Cię proszę. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.